fbpx

BADANIA WIRUSOLOGICZNE​

Ze względu na związek niektórych wirusów z występowaniem wybranych podtypów chłoniaka, a także na potencjalny rozwój danej choroby wirusowej pod wpływem leczenia przeciwnowotworowego, związany z obniżeniem odporności, przed rozpoczęciem leczenia należy obligatoryjnie wykonać badania w kierunku zakażenia wirusami HBV, HCV, HIV, aby wdrożyć prawidłowe leczenie.

Wykrywanie WZW t.B - HBV

Stosowanie leczenia immunosupresyjnego u pacjentów z utajonym zakażeniem HBV może doprowadzić do reaktywacji wirusa HBV prowadzącej do ciężkiego zapalenia wątroby i/lub jej niewydolności u 25–50% chorych. Podobnie w przypadku wyjściowo jawnego zakażenia HBV.

Wykonywane badania w pierwszej kolejności obejmują oznaczenie: anty-HBc i HbsAg.

Pacjenci HBsAg(+) muszą mieć oznaczone DNA HBV.

  • Dodatni wynik oznaczenia DNA HBV świadczy o replikacji wirusa i jest bezwzględnym wskazaniem do leczenia profilaktycznego Lamiwudyną przez cały okres leczenia immunosupresyjnego i dodatkowo przez ≥6 mies. po jego zakończeniu lub dłużej ( do 12 miesięcy) w przypadku stosowania leków o dużym ryzyku reaktywacji zakażenia HBV .
  • W przypadku osób HBsAg(+) z niewykrywalną wiremią ( ujemne DNA HBV ) oraz osób z markerami przebytego zakażenia HBV, czyli HBsAg(–) i anty-HBc(+) leczenie profilaktyczne powinno się stosować jeżeli leczenie immunosupresyjne obejmuje leki z grupy dużego lub średniego ryzyka reaktywacji zakażenia HBV.

Pacjenci HBS-Ag (-) i anty-Hbc (-) powinni być przed leczeniem zaszczepieni p/WZW t.B

Wykrywanie WZW t.C - HCV

Wykonujemy oznaczenie przeciwciał anty HCV. W przypadku dodatniego wyniku – HCV-RNA.

Zakażenie WZW t.C wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem niewydolności wątroby w czasie immuno/chemioterapii niż WZW typu B.

Od 2015 roku dysponujemy dostępem do nowoczesnych leków, charakteryzujących się wysoką skutecznością– terapie bezinterferonowe, które są dostępne w ramach programu NFZ.

Leczenie ma na celu eliminację zakażenia HCV, zatrzymanie lub cofnięcie się zmian histologicznych, ograniczenie ryzyka rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego-dlatego pacjenci zakażeni HCV powinni być kwalifikowani do leczenia jak najszybciej.

Zakażenie wirusem typu C często wiąże się z występowaniem małopłytkowości, co może utrudniać interpretację wyników i komplikować leczenie hematologiczne, dlatego tak ważne jest, aby wykryć obecność choroby przed podjęciem terapii chłoniaka.

Przy jednoczesnym stwierdzeniu chłoniaka i WZW typu C leczenie obu chorób powinno przebiegać równolegle. Wyjątkiem jest postępowanie we wczesnej postaci śledzionowego chłoniaka strefy brzeżnej (SMZL). 

Jako że WZW typu C jest udokumentowanym czynnikiem patogenetycznym tego chłoniaka, leczenie p/wirusowe jest priorytetowe; we wczesnych postaciach istnieje możliwość remisji choroby po eradykacji wirusa. Zaleca się więc odroczenie leczenia hematologicznego.

Wykrywanie zakażenia wirusem HIV

W przypadku wskazań do leczenia chłoniaka u pacjentów zakażonych wirusem HIV należy pacjenta objąć opieką Poradni Chorób Zakaźnych i w proces leczenia jednoczasowo włączyć terapię antyretrowirusową-HAART(highly active antiretroviral therapy
Print Friendly, PDF & Email

Poznaj Autora:

lek. Ewa Pietrusza
spec.hematolog, spec.chorób wewnętrznych

Swoją drogę lekarską skoncentrowała na diagnozowaniu i leczeniu pacjentów hematologicznych. Chorymi na chłoniaki zajmuje się od 2010r. pracując najpierw w Klinice Hematologii w Krakowie, następnie w Oddziale Hematologicznym w Szpitalu w Nowym Sączu, a aktualnie – w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chęć leczenia nowoczesnymi metodami zaowocowała współpracą z ośrodkiem badań klinicznych Pratia MCM Kraków.

WIĘCEJ