fbpx

Nowe refundacje w styczniu!

Świetna informacja dla pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), chłoniakiem Hodgkina oraz przewlekłą białaczką limfocytową! Od 1 stycznia będą mieli możliwość skorzystania ze skutecznego i bezpiecznego leczenia już od I linii.

Obwieszczeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., zostały wprowadzone następujące terapie:

  • polatuzumab vedotin – leczenie I linii dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), z międzynarodowym indeksem prognostycznym (IPI): 3-5 polatuzumabem vedotin w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem;
  • brentuksymab vedotin – leczenie I linii dorosłych chorych na klasycznego chłoniak Hodgkina w IV stadium zaawansowania brentuksymabem vedotin w skojarzeniu z doksorubicyną, winblastyną i dakarbazyną.
  • zanubrutynib w monoterapii – Leczenie I i kolejnych linii dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
  • wenetoklaks – leczenie I linii populacji FIT dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem w skojarzeniu z obinutuzumabem

To bardzo ważna decyzja dla wszystkich pacjentów i cieszymy się, że możemy wejść z nią w Nowy Rok!

Print Friendly, PDF & Email