fbpx

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO FORMULARZA PRATII

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest PRATIA S.A. ( dalej również PRATIA) z siedzibą przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach. Z administratorem można się skontaktować poprzez numery tel.: 32 746 25 00, 800 154 053, adres email: kontakt@pratia.com lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.


II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Karoliną Sztajerwald-Prokopowicz, poprzez adres e-mail: privacy@pratia.com

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na
podstawie:

 • zgłoszenia udziału w badaniach klinicznych prowadzonych przez PRATIA S.A.– zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, do czego PRATIA S.A. jest zobowiązana jako podmiot leczniczy –zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych PRATIA S.A. – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który PRATIA uznaje działania marketingowe,  badania rynku, badania satysfakcji pacjenta oraz kontroli jakości pracy ankieterów – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • statystycznych i analitycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PRATIA S.A.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który PRATIA uznaje podejmowane działania analityczne i statystyczne
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes PRATIA S.A. za który PRATIA uznaje możliwość zachowania dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz realizacji spoczywających na PRATIA S.A. obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • udostepnienie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia podmiotom współpracującym z PRATIA S.A.– zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a RODO.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez PRATIA S.A. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych, a także dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo- finansowe, archiwizacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu PRATIA S.A. do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Jeżeli utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli Pani/Pana dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pani/Pan zrealizować prawo wycofania zgody przesyłając żądanie na adres poczty elektronicznej: privacy@pratia.com lub adres siedziby PRATIA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PRATIA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PRATIA S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PRATIA S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy PRATIA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: privacy@pratia.com  lub adres siedziby PRATIA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, przy zachowaniu zasad wskazanych w rozdziale V RODO.

X. INFORMACJA O PROFILOWANIU

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu. W celach doboru odpowiednich dla Ciebie badań klinicznych, będziemy wykorzystywać dane pozyskane od Ciebie w ramach ankiet zdrowotnych, dokumentacji medycznej, o ile wyraziłeś zgodę na udostępnienie nam przez inne podmioty świadczące Ci usługi medyczne danych o stanie zdrowia lub innych informacji, jakie są przekazywane podczas kontaktów z PRATIA S.A.

Print Friendly, PDF & Email